Mantras for Specific Purpose

https://i0.wp.com/www.saibabaofindia.com/Jan-2012-feb/sboi-sri-sathya-sai-baba-blinking-eye-photo.gif

Mantras for wealth:
1. Om Lakshmi Vam shri kamaladhram svaha
2. Jimi sarita sagar mahu jahi
Jadyapi tahi kamana nahi
3. Bishva bharana poshana kara joi
Takar nama Bharat asa hoi
4. Om shrim hrim shrim kamale kamalalaye mahya prasida
prasida prasida svaha
5. Omm shrim hrim shrim mahalakshmyai namah

For Marriage:
1. Taba janaka pai bashishtha ayasu byaha saja savari kai
Mandavi shruta kirati Urmila kuwari lai hankari kai
2. Katyayani mahamaye mahayogindadhishvari
Nandagopasutam devi patim me kurute namah

For having children:
1. Devakisutam Govindam Vasudevam Jagatpatim
DehimeTanayam Krishna twam-aham Sharanagatah.

To have a son:
1. Sarvabadhabinirmukto dhanadhanyasutanvitah
Manushyo tatprasaden bhavishyati na samshayah
2. Om hrim lajja jjalyam thah thah lah om hrim svaha

For safety of the child in the womb:
1. Om tham tham thim thim thum them thaim thoum thah thah om

Curing fever:
1. Om namo bhagavate rudraya namah krodhesvaraya namah
jyoti patangaya namo namah siddhi rudra ajapayati svaha
2. Om vindhya vanana hum fat svaha
3. Om namo bhagavate chhandi chhandi amukasya jvarasya
shara prajjvilita parashupaniye parashaya fat
4. Om namo maha uchchhishta yogini prakirna dranshta khadati
tharvati nashyati bhakshyati om thah thah thah thah

Removing any disease:
1. Om Hrim hansah
2. Om shrim hrim klim aim Indrakshyai namah
3. Om sam, sam sim, sum sum sem saim sam saha vam vam vim vim vum vum vem
vaim voim voum vam van saha amrita varech svaha.

For sound health:
1. Mam mayat sarvato raksha shriyam vardhaya sarvada
Sharirarogyam me dehi deva deva namostute
2. Om aim hrim shrim namah sarvadharaya bhagavate asya
mama sarva roga vinashaya jvala jvala enam dirghayusham kuru kuru svaha
3. Achyutam chamritam chaiva japedoushadhakarmani
4. Om namo paramatamne para brahma mama sharire pahi pahi kuru kuru svaha

For curing piles:
1. Om chhai chhui chhalaka chhalai ahum
Ahum klam klam klim hum

For curing pox:
1. Om shrim shrim shrum shram shroum shrah om kharastha
digambara vikata nayanam toyasthitam bhajami svaha
Svangastham prachandarupam namabhyatmabhibutaye

For stimulating digestive fire:
1. Agastyam kumbhakaranam cha shamincha vadavanalam
Bhojanam pachanarthaya smaredabhyam cha panchakam

For sound sleep:
1. Om agasti shayinah

For long life:
1. Hroum om jom sa om bhurbhuvah svaha om
Tryambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam
Urvarukamiva bandhanata mrityormukshiyamamritat

For children’s diseases:
1. Avyadajoangdhri manimanstava janvathoru,
yajnoachyutah kati tatam jatharam ka hayasya

For removing obstructions and difficulties:
1. Sakal vighna vyopahin nahin tehin
Rama sukripan bilokahin jehin
2. Sarva badha prashamanam trailokyasyakhileshvari
Evameva tvayakaryamasmad vairi binashanam
3. Om ram ram ram ram ram ro ro ram kashtam svaha
4. Om namah shante prashante gum hrim hrim sarva krodha prashamani svaha

For winning court cases:
1. Pavan tanaya bala pavan samana
Buddhi viveka bigyana nidhana

To Keep safe from snakes:
1. Om Narmadayai vicharana
2. Ananta vasukim shesham padmanabham cha kambalam
Shankhapalam dhritarashtram takshakam kaliyam tatha munirajam Astikam namah
3. Om plah sarpakulaya svaha ashehakula sarva kulaya svaha

For removing the venom of snakes:
1. Garudadhvajanusmaranat vishaviryam vyapohati
2. Nama prabhau jana Siva niko
Kalakuta falu dinha amiko

To keep safe from theft:
1. Om kafall-kafall-kafall
2. Om karalini svaha om kapalini svaha hroum hrim hrim hrim chora bandhaga thah
thah

For peace and detachment:
1. Daihika daivika bhoutika tapa
Rama raja nahin kahu byapa
2. Bharata charita kari mamu tulasije sadar sunahin
Siya Rama pada prema avasi hoi bhava rasa birati

For removing doubt:
1. Rama katha sundar karatari
Sansaya bihaga unavana hari

For purification of thought:
1. Take juga pada kamala manavaun
Jasu kripa niramala mati pavaun

Reomova of the evil eye:
1. Shyama Gaura sundara dou jori
Nirakhahin chhabi janani trina tori

For vision of Sitaji:
1. Janakasuta jagajanani janaki
Atisaya priya karunanidhana ki

To please Hanuman:
1. Sumiri pavan suta pavana namu
Apane basa kari rakhe Ramu

For devotion to God:
1. Bhagata kalpataru pranatahita kripasindhu sukaddhama
Soi nija bhagati mohi prabhu dehu kaya dari Rama

For acquiring knowledge:
1. Chhiti jala pavaka gagana samira
Pancha rachita yaha adhama sharira

For God’s forgiveness:
1. Anuchita bahuta kaheun agyata
Kshamahun kshama mandira dou bharata

Mantras and remedies for the nine planets

There several mantras and remedies for the planets prescribed in the various scriptures. We are giving bellow the most effective ones in our experience.

Surya
For Surya or Sun related troubles and during the dasa or antardasa of sun:
1.Worship the ruling deity Lord Shiva2. Recite Aditya Hridaya stotra daily or Gayatri Mantra daily.
3. Japa of Sun’s moola mantra: “Om hram hreem hroum sah suryaya namah”, 6000 times in 40 days.
4. Recite the soorya stotra:
Java kusuma sankasam kashyapeyam mahadutim
Tamorim Sarva paapghnam pranatosmi Divakaram
5. Charity: Donate wheat, or sugar candy on sunday.
6. Fasting day: Sundays.
7. Pooja: Rudrabhishek.

8. Rudraksha: Wear Ekamukhi or 12 mukhi Rudraksha

Chandra
For Chandra or Moon related problems and during the dasa or antardasa of Moon:
1. Worship the ruling deity Gouri.
2. Recite Annapoorna stotram.
3. Japa of Moon’s moola mantra: Om shram sreem shraum sah chandraya namah, 10000 times in 40 days.
4. Recite the Chandra stotra:
Dadhi Shankha tushaarabham ksheero darnava sambhavam
Namaami shashinam somam shambhor mukuta bhushanam
5. Charity: Donate cow’s milk or rice on Monday.
6. Fasting: On Mondays.
7. Pooja: Devi pooja.
8. Rudraksha: Wear 2 mukhi Rudraksha.

Mangala
For Mangala or Mars related problems and during the dasa or antardasa of Mars:
1. Worship the ruling deities Kartikeya and Shiva.
The Kartikeya mantra is “Om Saravanabhavaya Namah”
The Shiva mantra is “Om Namah Shivaya”
2. Recite Kartikeya or Shiva stotra.
3. Japa of the Mars mantra: Om kram kreem kroum sah bhaumaya namah, 7000 times in 40 days.
4. Recite the Mangala stotra:
Dharani garbha sambhutam vidyut kanti samaprabham
Kumaram shakti hastam tam mangalam pranamamyaham.
5. Charity: Donate Masoor dal( red lentils) on tuesday. Order Shanti Daana online
6. Fasting: On Tuesdays.
7. Pooja: Kartikeya pooja or Rudrabhishekha.
8. Rudraksha: Wear a 3 mukhi Rudraksha.
Mars is also the remover of debts and the giver of wealth. The following is a highly recommended stotra of Mars for this purpose.

Angarakoyamaschaiva sarvarogaapahaarakah

Nrishtekargaacha hartaacha sarvadevascha poojitah.

Lohito Lohitaakshascha samagaana Kripaakarah
Dharmatmajah Kujobhoumou bhumido bhuminam

Rakta maalyambaradharam shulashakti gadaadharah
Charbhujo yeshagato varadamcha dharaasutah

Mangalo bhumiputrascha runahartaa dhanapradah
Sthiraasano mahaakaayo sarvakaama phalapradam

Budha
For Budha or Mercury related problems and during his dasa and antardasa:
1. Worship Lord Vishnu.
2. Recite Vishnu sahasranama stotra.
3. Japa of the Budha beeja mantra: Om bram breem broum sah budhaya namah, 17000 times in 40 days.
4.Recite the Budha stotra:
Priyangu Kalika Shyaamam Roopena Pratimam Budham
Soumyam Soumya gunopetam tam Budham Pranamamyaham.
5. Charity: Donate Udad dal on Wednesday.
6. Fasting: On Wednesdays.
7. Pooja: Vishnu pooja.
8. Wear a 10 mukhi Rudraksha.

Guru
For Guru or Jupiter related problems and during the dasa or antardasa of Guru:
1. Worship Lord Shiva.
2. Recite Shri Rudram.
3. Japa of the Guru beeja mantra: Om jhram jhreem jroum sah gurave namah, 16000 times in 40 days.
4. Recite the Guru stotra:
Devanam cha rishinam cha Gurum kaanchan SannibhaamBuddhi bhutam Trilokesham tam namaami Brihaspatim.
5. Donate: Saffron or turmeric or sugar on Thursdayon. Order Shanti Daana online
6. Fasting: On Thrusdays.
7. Pooja: Rudrabhishekam.
8. Wear a 5 mukhi rudraksha.

Shukra
For Shukra or Venus related problems and during the dasa or antardasa of Venus:
1. Worship Devi.
2. Recite Shree Sooktam or Devi stuti or Durga chalisa.
3. Japa of Shukra beeja mantra: Om dram dreem droum sah shukraya namah, 20000 times in 40 days.
4. Recite the Shukra stotra:
Hima kunda mrinalaabham daityanam paramam gurumSarv shastra pravaktaram bhargavem pranamamyaham
5. Donate clothes or dairy cream or curd to a lady on Friday. Order Shanti Daana online
6. Fasting: On Fridays.
7. Pooja: Devi pooja.
8. Wear a 9 mukhi Rudraksha.

Shani
For Shani or Saturn related problems and during the dasa or antardasa of Shani:
1. Worship Lord Hanuman.
2. Recite Hanuman chalisa or any other Hanuman stotra.
3. Japa of Shani mantra: Om pram preem proum sah shanaischaraya namah, 19000 times in 40 days.
4. Recite the Shani stotra:
Nelanjan samabhasam ravi putram yamagrajamChaaya martand sambhutam tam namami shanaischaram
5. Donate a buffalo or black til (sesame seeds) on Saturday. Order Shanti Daana online
6. Fasting on Saturdays.
7. Pooja: Hanuman pooja
8. Wear a 14 mukhi Rudraksha.
For all Saturn related troubles Dasharatha Shani Stotra of is an excellent remedy.

Rahu
For Rahu related problems and during the dasa or antardasa of Rahu:
1. Worship Bhairava or lord Shiva.
2. Recite the Kalabhairav asthakam.
3. Japa of the rahu beeja mantra: Om bhram bhreem bhroum sah rahave namah, 18000 times in 40 days.
4. Recite the Rahu stotra:
Ardha Kaayam maha veryam chandraditya vimardhanam
Simhika garbha sambhutam tam rahum pranamamyaham.
5. Donate: Udad dal or coconut on Saturday. Order Shanti Daana online
6. Fasting on Saturdays.
7. Pooja: Bhairav or Shiva or Chandi pooja.
8. Wear An 8 mukhi Rudraksha.
9. One of the best remedies for rahu is reciting the first chapter of Durga Saptasati.

Ketu
For Ketu related problems and during the dasa or antardasa of Ketu:
1. Worship Lord Ganesha.
2. Recite Ganesha Dwadasanama Stotra.
3. Japa of the Ketu beeja mantra: Om shram shreem shroum sah ketave namah, 7000 times in 40 days.
4. Recite the Ketu stotra:
Palasha pushpa sankaasham taraka graha mastakam
Roudram roudratmakam ghoram tam ketum Pranamamyaham.
5. Donate: A black cow or black mustard seeds on thursday.
6. Fasting: On Thursdays.
7. Pooja: Ganesh pooja.

Mantras of various deities

Now a days there are thousands of mantras available in all kinds of remedial books and magazines. The authenticity and the effectiveness of most of them is quite doubtful. Most of what we are reproducing below are from the book “Meditations from the Tantras” by Paramahamsa Swami Satyananda Saraswati, one of the greatest self realized yogis of our times and an acknowledged master of the tantra.

Gayatri Mantra: According to the Hindu scriptures Devi Gayatri is the Mother of the Vedas. It is said that even Trinities (Brahma, Vishnu and Shiva) worship her as their Mother.
The Gayatri Mantra is the prescribed daily mantra for all Hindus and regarded as the remover of all sins and the bestower of all desired things. It is also part of the Sandhya Vandana.
The sage Vishwamitra is given the credit for bringing Mother Gayatri to earth. The following is the most commonly recited Gayatri Mantra.
Om Bhuh Bhuvah Svah Tat Saviturvarenyam
Bhargodevasya Dhimahi Dhiyoyonah Prachodayat

The meaning of the Gayatri mantra is as follows:
We contemplate the glory of Light illuminating the three worlds: gross, subtle, and causal. I am that vivifying power, love, radiant illumination, and divine grace of universal intelligence. We pray for the divine light to illumine our minds.
Om: The primeval sound
Bhur: the physical world
Bhuvah: the mental world
Suvah: the celestial, spiritual world
Tat: That; God; transcendental Paramatma
Savithur: the Sun, Creator, Preserver
Varenyam: most adorable, enchanting
Bhargo: luster, effulgence
Devasya: resplendent, supreme Lord
Dheemahi: we meditate upon
Dhiyo: the intellect, understanding
Yo: May this light
Nah: our
Prachodayath: enlighten, guide, inspire

The other Gayatri Mantra is as follows:
Om Bhu, Om Bhuvah, Om Svaa, Om Mahaa, Om Janah,
Om Tapah, Om Satyam, Om Tat Savitur Varenyam Bhargo
Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat
Om Apo Jyotih Raso-mritam Brahmaa Bhur Bhuvah Swaa Om
According to the Hindu belief there are fourteen worlds. Bhu, Bhuvah, Svaa, Mahaa, Janah, Tapah, Satyam are the seven Higher worlds and Atata, Kutala, Vitala, Mahatala, Rasatala, Bhutala and Patala are the seven Lower worlds. The above Gayatri mantra is recited by those seeking the Higher worlds.
Maha Mrituyunjaya Mantra: This mantra of lord Shiva is the most effective and the most commonly recited one for curing all types of illnesses and to avoid any misfortunes and untimely death.
Om Tryambakam Yajamahe Sugandhim Pushti Vardhanam
Urvaarukamiva Bhandanath Mrityor Muksheeya Mamritat

Vedic Gayatri Mantras of other Gods :

Ganesh: Om Ekadantaya Vidmahe Vakratundaya Dhimahi Tanno Danti Prachodayat

Vishnu: Om Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayat

Narasimha: Om Vajranakhaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno
Narashimha Prachodayat

Rudra: Om Tat Purushaya Vidmahe Mahadevaya Dhimahi Tanno Rudrah Prachodayat

Lakshmi: Om Mahadevyai Cha Vidmahe Vishnu-patnyai Cha Dhimahi Tanno
Lakshmi Prachodayat

Kartikeya: Om Tatpurushaya Vidmahe Mahasenanaya Dhimahi Tanno
Shanmukha Prachodayat

Other Kartikeya mantra: Om Saravanabhavaya Namah
Sasthi and Chaturdasi are the best tithis to worship Krtikeya.

Santana Gopala mantra: For those having difficulty in begetting children, reciting the following Santana Gopala mantra and worship of Lord Krishna in an child form is an excellent remedy.
Devakisutam Govindam Vasudevam Jagatpatim
Dehime Tanayam Krishna twam-aham Sharanagatah.

Siva Mantras:
1. Om Namah Sivaya
2. Om Haraye Namah
3. Om Tryambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam
Urvarukamiva bandhanat mirityormurkshiya mamaritat
4. Om Namah Nilakanthaya
5. Hroum
6. Proum Hrim thah
7. Ram ksham mam yam oum um

Vaishnava Mantras:
1. Om Narayanaya namah
2. Om Vishnave namah
3. Om Vishnave parjyotye namah
4. Om Paramatmane namah
5. Om Anantaya namah
6. Om Achyutaya namah
7. Om Govindaya namah
8. Om Achyutananta Govindaya namah
9. Om Klim Hrishikeshaya namah
10.Om Shri Shridharaya namah
11.Om Shri Madhusudayanaya namah
12.Om Damodaraya namah
13.Om Namo Narayanaya namah
14.Om Shri Mannarayana-charanou-sharanam prapadye

Shri Rama Mantras:
1. Om Shri Rama jaya Rama jaya jaya Rama
2. Om Shri Ramaya namah
3. Om Shri Sitaramachandrabhyam namah
4. Ramaya Ramabhadraya Ramachandraya Vedhase
Raghunathaya nathaya Sitayah pataye namah
5. Om Shri Ramah sharanam mama
6. Om Shri Shri Sitaramah sharanam
7. Om Ramachandra-charanou-sharanam prapadye
8. Ram Ramaya namah
9. Ham so Ramaya namah soaham
10.Hrim Ramaya namah hrim
11. Hroum Ramaya namah hroum
12. Aim Ramaya namah
13. Klim Ramaya namah

Krishna Mantras:
1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya
2. Om Shri Krishnaya Govindaya Gopijana-vallabhaya namah
3. Om Shri Krishnaya namah
4. Om Shri Krishanh sharanam mama
5. Klim
6. Krishnah
7. Klim Krishnayah
8. Klim Krishnayah Govindaya klim

Shakti Mantras:
Kali:
1. Hrim Shrim Krim Parameswarayai svaha
2. Hrim Shrim Krim Parameswari Kalike hrim shrim krim svaha
3. Om Shri Kalikayai namah
4. Om Hrim me svaha )Kali Hridaya)
5. Krim Krim Krim Hum Hum Hrim Hrim dakshine Kalike Krim Krim Krim Hum Hum
Hrim Hrim svaha
6. Krim Hrim Shrim

Durga:
1. Om Shri Durgayai namah
2. Om Hrim Dum Durgayai namah

Saraswati:
1. Om Shri Saraswatyai namah
2. Om Hrim Aim Hrim Aum Sarasvatyai namah

Mahalakshmi:
1. Hrim Shrim Krim Mahalakshmayai namah
2. Om Shrim Hrim Kamale Kamale Kamalalaye prasida prasida Shrim Hrim Shrim
Mahalakshmyai namah.

Radha:
1. Om Shri Radhayai Svaha
2. Om Hrim Radhikayai namah

Annapurna:
Hrim namo bhagavati maheswari Annapurne svaha

Indrakshi:
Om Shrim Hrim Krim Aim Indrakshyai namah

Chamunda:
Om Aim Hrim Krim Chamundayai Vichche
Siddha Mantras of Hanuman for power and siddhis:
The Hanuman mantras are very effective for all Saturn related problems, for health, to avoid and overcome troubles caused from enemies and to avoid imprisonment.
1. Om Hanumate namah
2. Om namo bhagavate anjaneyaya mahabalaya svaha
3. Om Hanumate rudratmakaya hum phat
4. Om Pavana nandanaya svaha
5. Om Namo bhagavate anjaneyaya amukasyashrinkhala trotaya
trotaya bandha moksham kuru kuru svaha
6. Purvakapimukhaya panchamukha haumate tam tam tam tam tam
sakala shatru shanharanaya svaha
7. Om pashchimamukhaya garudananaya panchamukha hanumate
mam mam mam mam sakala vishahara svaha

8. Wear a 9 mukhi rudraksha.
9. A very good remedy for Ketu is the reciting of Shiva Panchakshari Stotra.

Gayatri Mantra of planets:

Sun: Om Bhaskaraya Vidmahe Mahadyutikaraya Dhimahi Tanno Aditya Prachodayat

Moon: Om Ksheeraputraya Vidmahe Amruta-tatvaya Dhimahi Tanno

Chandra PrachodayatMars: Om Angarakaya Vidmahe Sakti Hastaya Dhimahi Tanno Bhaumah PrachodayatSaturn: Om Neelanjanaya Vidmahe Chhayamartandaya Dhimahi Tanno
Shani PrachodayatPlanetary remedies from Valmiki Ramayana:
The reciting of various chapters of Valmiki Ramayana is prescribed in many scriptures as a remedy for many things.Uma Samhita prescribes reading once a day some canto to the other from Valmiki Ramayana for each Mahadasa. They are:

Ravi: Bala kanda, 73rd chapter

Chandra: Sundara kanda, 5th chapter

Kuja: Bala kanda 36th and 37th chapter

Rahu: Yuddha kanda, 75th chapter

Guru: Sundra kanda, 11th chapter

Shani: Bala kanda, 30th chapter

Budha: Sundara kanda, 35th chapter

Ketu: Ayodhya kanda, 50th chapter

Shukra: Sundara kanda, 36th chapter
Apart from that reciting of the following chapters from Valmiki Ramayana
Jain Navagraha Mantra (Navakara Mantra):Om Namo Arahanthaanam – For Moon and Venus
Om Namo Siddhaanam – For Sun and MarsOm Namo Aayariyaanam
Om Namo Uvajhaayaanam – For Mercury and Jupiter Om Namo Loye Savva-saahoonam – For Saturn, Rahu and Ketu

Guru Mantra
|| Om Param Tatvaay Naaraayannaay Gurubhyo Namah ||

Chetana Mantra
|| Om Hreem Mam Praan Deh Rom Pratirom Chetaneiya Jagreiya Hreem Om Namah ||

Gayatri Mantra
|| Om Bhoorbhoovah Swah. Tatsaviturvareineeyum Bhargo Devasaya Dheemahi Dheeyo Yo Nah Prachodayaat. ||

Guru Brahma Mantra
|| Om Bram Brahmaatvam Siddhim Gum Gurave Namah ||

Chintamani Ganpati Mantra
||Om Shreem Hreem Shreem Chintamani Ganpatyei Vaanchitaarth Pooray Pooray Lakshmidaayak Kridhim Vridhim Kuru Kuru SarvSokhayam Soubhagayam Kuru Kuru Shreem Hreem Shreem Om ||

Lakshmi Vinaayak Mantra
|| Om Shreem Gam Soumyaay Gannpataye Var Varade Sarvajanam Me Vasmaanay Swaahaa ||

Ganpati Mantra
|| Gan Ganpataye Namah ||

Kaamya Ganpati Mantra
|| Om Gam Goum Gannapataye Vignanaashine Swaahaa. ||

Uchhisht Ganpati Mantra
|| Om Gam Hum Tantra Baadhaa Nivaarannaay Shreem Ganneshaay Swaahaa. ||

Sumukh Ganpati Mantra
|| Om Sham Shemam Roopam Soubhagya Deeptaye Deeptaye Phat. ||

Lord Kuber Mantra
|| Om Shreem Om Hreem Shreem Hreem Kleem Shreem Kleem Vitteswaraay Namah. ||

Goddess Kanakdhara Mantra
|| Om Vam Shreem Vam Ayeim Hreem Kleem Kanakdhaaraayei Namah ||

ShreeYantra Mantra
|| Om Shreem Hreem Shreem Mahaalakshmyei Shreem Hreem Shreem Namah ||

Vyapaar Lakshmi Mantra
|| Om Shreem Hreem Shreem Kamale Kamalaalaye Praseed Praseed Shreem Hreem Shreem Om Maha Laxmayei Namah ||

Lord Siddheshwar Shiv Mantra
|| Om Shreem Manovaanchhitam Dehi Om Om Namah Shivay ||

Lord Gorishwar Shiv Mantra
|| Hreem Om Namah Shivaay Hreenm ||

Lord Paardeshwar Shiv Mantra
|| Om Sham Shambhavaay Paardeshwaraay Sashaktikaay Namah ||

Mahamritunjay Mantra
|| Om Hroum Joom Sah Bhoorbhuvah Swaaha. Om Trayambakam Yajaamahe Sugandhinim Pushtivardhanam. Urvaarukmiv Bandhanaanmrityormuksheeya Mahaamritaat Swah. Swah Bhuvah Bhooh Om. Sah Joom Hroum Om. ||

Lord Paashupataastrey Mantra
|| Om Har, Maheshwar, Shoolpaanni, Pinaak Dhrik, Pashupati, Shiv Mahaadev Eeshaan Namah Shivaay. ||

Lord Rudra Mantra
|| Om Sarva Aroghaay Rudraaye Hroum Kreem Phat.||

Lord Raameshwaram Shiv Mantra
|| Om Hloum Shivaay Shivparaay Phat. ||

Kaamnaa Siddhi Mantra
|| Om Saamb Sadaashivaay Namah. ||

Goddess MahaKali Mahavidya Mantra
|| Kreem Kreem Kreem Hreem Hreem Houm Houm Dakshin Kalike Kreem Kreem Kreem Hreem Hreem Houm Houm Sawaahaa. ||

Goddess Tara Mahavidya Mantra
|| Om Hreem Treem Houm Phat ||

Shodash Yogini Mantra
|| Om Ayeim Hreem Kleem Shreem Vram Shroum Dhrim Sham Drim Kreem Hleem Nrim Prom Yam Sham Gum Shodash Yoginyei Namah. ||

Hypnotism Keshav Mantra
|| Kleem Keshvaay Namah ||

Govind Mantra
|| Om Shreem Kleem Krishnnaay Govindaay Hreem Om Swaahaa. ||

Madhusoodan Mantra
|| Om Shree Krishnnaay Asuraakraant Bhaarhaarinne Namah. ||

Mahabaahu Mantra
|| Om Nrim Narsinghaay Bal Pradaay Mahaabaahave Hreem Om Phat. ||

Lord Hanuman Protection Mantra
|| Om Namo Bhagwate Aanjaneyaay Mahaabalaay Hanumate Namah. ||

Lord Hanuman Success Mantra
|| Om Hanumate Namah ||

Lord Hanuman Manifestation Mantra
|| Om Namo Hanumantaay Aaveshay Aaveshay Swaahaa ||

Lord Hanuman Confidence Mantra
|| Om Hum Om Hum Om Hanumate Phat ||

Lord Kartikeya Mantra
|| Om Kam Ksham Kam Kaartikeyaay Phat ||

Mantra to Remove Obstacles
|| Om Kleem Kaleshnaashay Kleem Phat ||

Mantra for Honourable Social Status
|| Om Hreem Ayeim Vighna Nashaaya Phat ||

Mantra for Realisation of God
|| Om Brahmatmane Ishta Darshaya Darshaya Hoom ||

Mantra to Conquer Enemy
|| Om Kreem Kreem Kreem Hleem Hleem ‘Amuk’ Shatru Maraya Maraya Hleem Kreem Kreem Kreem Phat ||

Muladhar Chakra Jagran Mantra
|| Om Lam Par Tatvaay Vam Sham Sham Sam Om Phat ||

Swaddhistthan Chakra Jagran Mantra
|| Om Vam Vam Swaadhishtthaanam Jaagray Jaagray Vam Vam Om Phat ||

Manipur Chakra Jagran Mantra
|| Om Ram Chakra Jaagrannay Mannipuraay Ram Om Phat ||

Anahat Chakra Jagran Mantra
|| Om Yam Anaahatam Jaagray Jaagray Sfottay Om Sham ||

Vishuddh Chakra Jagran Mantra
|| Om Ham Vishuddh Jaagray Jaagray Tatva Beejaay Om Phat ||

Sahastrahaar Chakra Jagran Mantra
|| Om Hreem Sahastraaaram Jaagray Jaagray Sfotay Udbheday Ayeim Om Phat ||

Goddess Shodashi Tripur Sundari Mahavidya Mantra
|| Om Hreem Ka A Ee La Hreem Hasakahalahreem Sakalahreem ||

Goddess Bhuvaneshwari Mahavidya Mantra
|| Om Hreem Om ||

Goddess Chhinmasta Mahavidya Mantra
|| Shreem Hreem Kleem Ayeim Vajra Veirochaniye Houm Houm Phat Sawaahaa ||

Goddess Tripur Bheiravi Mahavidya Mantra
|| Haseih Hasakari Haseih ||

Goddess Matangi Mahavidya Mantra
|| Om Hreem Ayeim Shreem Namo Bhagwati Uchchishtchaandaalini Shree Matangeshwari Sarvajanvanshkari Sawaahaa ||

Goddess Kamala Mahavidya Mantra
|| Ayeim Hreem Shreem Kleem Souh Jagatprasutayei Namah ||

Goddess Dhoomavati Mahavidya Mantra
|| Dhoom Dhoom Dhoomavati Thah Thah ||

Goddess Baglamukhi Mahavidya Mantra
|| Om Hleem Baglamukhi Sarvdushtaanam Vaacham Mukham Padam Stambhaye Jhivya Keelay Budhim Vinaashay Hleem Om Phat ||

Navarann Mantra
|| Aing Hring Kling Chaamundayei Vichche ||

Aapad Uddharak Batuk Bheirav Mantra
|| Om Hreem Batukaay Aapad Uddhaaraay Kuru Kuru Batukaay Hreem Om Swaahaa. ||

Unmatt Bheirav Mantra
|| Om Un Unmattaay Bhram Bhram Bheiravaay Namah. ||

Kaal Bheirav Mantra
|| Om Bheiravaay Vam Vam Vam Hraam Shrom Namah. ||

Planet Sun Mantra
|| Om Hraam Hreem Hroum Sah Suryaay Namah. ||

Planet Jupiter Mantra
|| Om Graam Greem Groum Sah Guruve Namah. ||

Planet Rahu Mantra
|| Om Praam Preem Proum Sah Rahave Namah. ||

Planet Ketu Mantra
|| Om Shraam Shreem Shroum Sah Ketave Namah. ||

Planet Mars Mantra
|| Om Kraam Kreem Kroum Sah Bhomaye Namah. ||

Planet Moon Mantra
|| Om Shraam Shreem Shroum Sah Chandramase Namah. ||

Planet Saturn Mantra
|| Om Praam Preem Proum Sah Saneiye Namah. ||

Planet Venus Mantra
|| Om Praam Preem Proum Sah Shukraaye Namah. ||

Planet Mercury Mantra
|| Om Braam Breem Broum Sah Budhaaye Namah. ||

Apsara Rambha Mantra
|| Om Hreem Ram Rambhe! Aagachh Aagyaam Paalay Manovaanchhitam Dehi Ayeim Om Swaahaa. ||

Apsara Anangmekhla Mantra
|| Om Hreem Ayeim Anangmekhalaayei Ayeim Hreem Om Phat ||

Apsara Pushpdeha Mantra
|| Hreem Gleem Bloum Pushp Deha Sukh Saubhagaya Dehi Dehi Mam Vashyam Bloum Phat ||

Hanuman-Mantra

Mantra

||Om Hoom Hanumate Rudratamakaye Hoom Phut Swaha||

This mantra is to Lord Hanuman, the “monkey god”, who is the greatest devotee of Lord Rama. The stroy of His exploits are famous from the epic “Ramayana” (also known as the “Ramakyen” in Thailand) He is said to give good qualities of character.

_______________________________________

Ancient Sacred Chants

AUM.
In chapter 17 of Bhagwadgita, one of the most sacred texts of the Hindus. Lord Krishna has said that the word Aum Signifies the omni presence of God.

AUM TATSAT.
(From the beginning of the universe) These three words are used to significant the omni present God is Aum and it is said that the Aum came into being with the creation.
Aum is a musical bliss through the regular use of which, a restive heart and stressful mind can achieve eternal peace and harmony and happiness of being at one with creator.

GANESHA PRAYER.

VAKRATUNDA MAHAKAYA
SURYAKOTI SAMAPRABHA
NIRVIGNAM KURU ME DEVA
SARVA KARYESHU SARVADHA.

O. Lord Ganesha, of the large body, the curved trunk, who shines with the lustre of a million suns, please make life and my work free of abstracles, forever.

MAHALAKSHMI MANTRA.

AUM HREEM SHREEM LAKSHMIBHYO NAMAHA.

The Goddess of wealth, prosperity & good luck. It is believed that sincere, heartfelt prayers to this Goddess can unlock the doors of prosperity for each and everyone. It is belived that the Goddess Mahalakshmi has eight forms or aspects, as the term ASHTA LAKSHMI connotes. Only when one prays to all eight of them, one has prayed to her in totality.

HER EIGHT FORMS ARE:-

AADI LAKSHMI.
DHAANYA LAKSHMI.
DHAIRYA LAKSHMI.
GAJA LAKSHMI.
SANTAANA LAKSHMI.
VIJAYA LAKSHMI.
VIDYA LAKSHMI.
DHANA LAKSHMI.

GAYATRI MANTRA.

SHUBH LAABH MANTRA. (PRAYER FOR ABUNDANCE).
AUM SHREEM GAM SAUBHAAGYA
GANAPATHAYE VARAVARADA
SARVAJANAM ME
VASHAMAANAYA NAMAHA.

A Mantra is a divine combinations of divine vibrations, syllables or sounds. Which when chanted with devotion, faith and emotions gravitate the concerned God or Goddess or Deity and secure their divine blessings. Here SHREEM is the seed mantra for the principle of abundance. It is the aspect of divine energy that brings abundance. An abundance of material wealth, health, prosperity, family and friends. GAM represents the divinity and energy of Lord Ganesha and through the Laxmi Ganesh mantra we seek to invoke all their cosmic energies and realign them. So as to smoothen our path of attaining wealth, health, prosperity & worldly happiness.

AUM POORNAMADA.

AUM POORNAMADA POORNAMIDAM
POORNAAT POORNAMUDACHYATE
POORNASYA POORNAMADAAYA
POORNAMEVAA VASHISHYATE
AUM SHANTIH SHANTI SHANTI.

That is perfact : this is perfect ! What comes from such perfection is again truly perfect! What remains if the perfection is negated is yet again perfect. May there be peace, peace, perfect peace.

AUM ASATOMA.

AUM ASATOMA SADGA MAYA
TAMASOMA JYOTHIRGA MAYA
MRUTORMA AMRUTHAMGA MAYA
AUM SHANTIH SHANTI SHANTI.

Oh Lord, lead me from the unreal to the ultimate reality, from the darkness to light, and from the death of ignorance to the immortality of knowledge.

TVAMEVA MATA.

TVAMEVA MATA CHA PITA TVAMEVA
TVAMEVA BANDHU CHA SAKHA TVAMEVA
TVAMEVA VIDHYAM DRAVINAM TVAMEVA
TVAMEVA SARVAM MAMA DEVA DEVA
ITHI NARAYANI SWAMI SAMARPAYAAMI.

You are my Mother and father; You are my brother and companian; You alone are knowledge and wealth. Oh Lord, you everything to me.

NAMOKAR MANTRA.

AUM NAMO ARIHANTAANAM
AUM NAMO SIDHAANAM
AUM NAMO AAYARIYAANAM
AUM NAMO UVAJZAAYANAM
NAMO LONA BAVASSAAHUNAM
AISO PANCHA NAMOKKAARO SAVVAPAAVAPPANAABANO
MANGALAM CHA SAVVESIM PADHAM HAVAI MANGALAM.

My oblisance to all Arihantas. My oblisance to all Siddhas. My oblisance to all Acharyas. My oblisance to all Upadhyayas. My oblisance to all Sadhus (Saints) this five fold salutation which destroys all sin is pre-eminent as the most auspicious of all auspicious things.

AUM SARVAMANGALA MAANGALYE.

AUM SARVA MANGALA MAANGALYE
SHIVE SARVARTHA SAADHIKE
SHARANYE TRAYAMBAKE GAURI
NARAYANI NAMOSTUTE.

Oh Goddess Parvati, consort of Shiva, who bestows well being and happiness into all, I surrender before you. O Gauri, wife of Tryabaka (Shiva) and offer my salutations.

SHREE VISHNU STUTI.

SHANTHAKARAM BHUJAGA SHAYANAM PADMANABHAM SURESHAM
VISHVADHARAM GAGANASADRUSHAM MEGHAVARNAM SHUBHANGAM LAXMIKANTHAM KAMALANAYANAM YOGIBHIRDHYANAGAMYAM VANDE VISHNUM BHAVABHAYAHARAM SARVA LOKAIKA NAATHAM.

My salutations to you, Oh Lord Vishnu, seated in a peaceful posture on a snake, from whose navel is emanating a lotus, the king of the gods, who is the support of the universe whose colour is that of the clouds, with the graceful body. Oh consort of Laxmi, with lotus eyes, one in peaceful meditation, one who removes all fears, you are the Lord of all the world.

MAHA MRITYUNJAY MANTRA.

AUM TRAYAMBAKAM YAJAMAHE
SUGANDIM PUSTI VARDHANAM
URVAA RUKAM IVA BANDHANAAT
MRYTYOR MUKSHIYA MAAMRTAAT.

Aum, we worship Lord Shiva (The Three eyes done) who is full of fragrance and who nourishes all beings, may he liberath from death, for the sake of immortality, just as the ripe cucumber is severed from its bondage (of the creator) known as the Moksha Mantra of Lord Shiva, Maha Mrityunjay Mantra evokes the Shiva with in and removes the tear of death, liberating us from the cycle of death and rebirth.

AUM SARVE BHAVANTU.

AUM SARVE BHAVANTU SUKHINAHA
SARVE SANTU NIRAAMAYAAHA
SARVE BHADRANI PASHYANTU
MAA KASCHIT DUKHKHA BHAAKBHAVAT.

May all attain happiness, May all be healthy, May all enjoy good fortune, May none suffer misery and sorrow.
YA DEVI SARVA BHUTESU.

YA DEVI SARVA BHUTESU
MATRU RUPENA SANISTHITA
NAMASTASYAI NAMASTASYAI
NAMASTASYAI NAMO NAMAHA.

O Supreme Goddess, who dwells in all living beings as the kind loving mother, accept my humble salutations our and our again.

SHIVA PRARTHANA.

AUM NAMASTESTU BHAGAVAN
VISHVESHVARAYA NAMAHA
MAHADEVAYA NAMAHA
TRAYAMBAKAYA NAMAHA
TRIPURANTAKAYA NAMAHA
TRIKAGNI KALAYA NAMAHA
KALAGNI RUDRAYA NAMAHA
NILAKANTAYA NAMAHA
MRITYUNJAYAYA NAMAHA
SARVESHVARAYA NAMAHA
SADASHIVAYA NAMAHA
SRIMAN MAHADEVAYA NAMAHA.

Aum, I bow to Lord Shiva who is the creator and protector of the universe, who is the greatest among Gods, who has three eyes, who is the annihilator of all the three words, who is the master of the sacrifical fire of three kinds, who is the Lord of Pralaya, one whose throat is blue, who is the conqueror of death, who is the Lord of all, who is always propitious, who is possessed of all marks of greatness and who is the greatest amongst Gods, to him my prostrations.

* May All Beings Be Happy *

Mantra for vanishing diseases

Om Rogansheshanpahansi Tushta Rusta Tu Kaman Saklanbhishtan, Tvamashritanam Na Vipannrananam Tvamashrita Hyashraytam Prayanti

This mantra is attributed to Goddess Durga. The use of rudraksha mala (A beaded garland of the seeds of Eleocarpus Ganitrus Tree) while chanting is favourable and helps to cure from diseases
——————————————————————————————————————-
Mantra for specific disease control

Om Aadesh Guru Ko Kali Kambali Vale Shyam, Kahaye Hain Unko Ghanshyam Rog Nashe Shok Nashe Nahin To Krishna Ki Aan Radha Meera Manaave, (Name the Patient) Ka rog dosh Jave

The name of the patient of whose disease is to be controlled should be chanted at the right place while murmuring this mantra. The remembrance of Lord Krishna and Shiva be kept in mind.
——————————————————————————————————————–
Mantra for protection of pregnancy

Om Rudra Bhi Drava Ho, Ha Ha Ha Hoo Ka

The pregnant woman should chant this mantra for 108 times a day.
———————————————————————————————————————
Riddance from Evil Spirits

Ayeim Kreem Kreem Khrim Khrim Khichi Khichi Bhootnaathaay Pishaachaay Khrim Khrim Phat.

——————————————————————————————————————–
Mantra for protection against eye sore

Om Namo Ramji Dhani Lakshman Ke Baan
Aankh Dard Kare To Lakshman Kuwar Ki Aan
Meri Bhakti. Guru Ki Shakti.
Phuro Mantra Eswaro Vacha.
Satya Naam Aadesh Guru Ko

This mantra can lead to siddhi if chanted for 10,000 times. ——————————————————————————————————————–
Mantra for protecting oneself

Om Shoolena Pahino Devi Pahi Khadgen Chambike, Ghanta Swanena Nah Pahi Chapajjanih Swanen Ch.

This mantra is attributed to Goddess Durga. It helps to get rid of enemies, fears and troubles. The use of rudraksha mala (A beaded garland of the seeds of Eleocarpus Ganitrus Tree) while chanting is favourable
——————————————————————————————————————–
Mantra for pregnancy

Om Hreem Uljalya Thah Thah Om Hreem

The regular and continuous chant of this mantra for 108 times with lighting of lamps of Mustard Oil or butter oil helps in getting pregnancy.
——————————————————————————————————————-
Mantra for peace of ancestors

Om Yaam Medham Devganah Pitarasch Upasate, Taya Mamadya Medhayagne Medhavinam Kuru

The regular chant of this mantra with red sandal beaded garland and pouring water helps to bring peace to ancestors.
—————————————————————————————————————–
Mantra for Longevity and getting rid of Ailments

Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pusti Vardhanam, Urvarukamiva Bandhanan Mrityormurksheeya Mamritat.

This is called “Mrityunjaya Mantra”. The mantra is attributed to Lord Shiva. The mantra is very effective when diseases/ailment is continuously jeopardizing life or there is continuous fear of life. Even otherwise, the chant of this mantra is very beneficial. The regular and continuous chant of this mantra for 1.25 lakh times, following the procedure will produce early result
——————————————————————————————————————–
Mantra for increasing profits in business

Om Kansonsmitam Hiranya Prakaram Aardraam Jwalantim Triptam Tarpyenteem, Padhesthitam Padhmavarnaam Tami Hope Vhayeshriyam

This mantra is attributed to Goddess Lakshmi. The regular and continuous chant of this mantra helps to increase profits in business. The use of a beaded garland of Tulsi (Basil Plant) is recommended for better and early results
——————————————————————————————————————-
Mantra for getting rid of Incurable Diseases

Om Hon Joon Sah Om Bhoorbhuva Swah Om Trayambakam Yajamahe Sugandhim Pustivardhanam Urvarukamiva Bandhanan Mrityormurksheeya Mamritat.
Om Swah Bhuvah Bhu Om Swah Joon Hon Om

This is called “Maha Mritunjaya Mantra”. It is attributed to Lord Shiva. Its helps in saving life in case of attack from diseases, accidents etc.
——————————————————————————————————————-
Mantra for getting rid of fear

Om Sarva Swaroope Sarveshe Sarvshakti Samanvite, Bhayebhyastrahino Devi Durge Devi Namostute

This mantra is attributed to Goddess Durga. The mantra helps get rid of fear and anxiety. The use of rudraksha mala (A beaded garland of the seeds of Eleocarpus Ganitrus Tree) while chanting is favourable.
——————————————————————————————————————–
Mantra for getting rid of all kinds of adversities

Om Sharangat Dinart Paritran Parayane, Sarvasyarti Hare Devi Narayani Namostute

This mantra is attributed to Lord Narayan. The use of red sandal beaded garland while chanting helps in consolation from troubles and adversities.
——————————————————————————————————————–
Mantra for getting pleasure in life

Om Hanumate Namah

This mantra is related to Lord Hanuman. The regular and continuous chant of this mantra for 1.25 lakh times helps to bring back lost pleasures and strength of mind. The use of rudraksha mala (A beaded garland of the seeds of Eleocarpus Ganitrus Tree) or a beaded Garland of red sandal is favourable and helps to attain early results.
——————————————————————————————————————-
Mantra for getting pleasure

Om Ram Ramaya Namah

This is a very powerful Mantra. This mantra is attributed to Lord Rama or Lord Narayana. The regular chant of this mantra leads to success in every field of life and worldly pleasure. Moreover, it brings along with it the blessing of the God.
——————————————————————————————————————
Mantra for getting blessed with son and acquiring wealth

Om Sarvabadha Vinurmukto Dhandhanya Sutanvitah Manushyomat Prasaaden Bhavishyati Na SanShaya

This mantra is attributed to Goddess Durga. The regular and continuous chant of this mantra between 08:00 p.m. to 10:00 p.m. will help get blessed with son and acquiring wealth.
——————————————————————————————————————–
Mantra for getting all round success

Om Shreem Hreem Kleem Namah

This mantra is called “Seed Mantra”. The Mantra helps to eliminate all odds and troubles. It’s power is doubled when the chant is performed along with a red sandal beaded garland.
——————————————————————————————————————–
For male use there is a Mantra to get a good wife ( or desired women as wife) called Gandharva Raja mantra.

Om Gandharvaraaja visvaavase Mamabilashida Kanyaam Prayacha Swaahaa

The meening: O Gandarva King Visvavasu let me get my desired girl.
You just have to chant it more than 320 at a time regularly till the goal is achieved.

Note: Double vovals ‘aa’ indicate long sound and singla voval short.

As to changing your complexion there are three methods stated in occult litrature
1) Obtain Kamaruba siddhi – a magical power by which you can take any form you desire. It is a long tedious sadana of certain tantric deity. If you are up to it you can try . ( If you are ready let me know I will write to you the method as founfd in tantric treaties)
2) Obtain Kaya sidhi By yogic practice – you will get eternal youth , moltan golden complexion 1000 elephants strength and indefenet life span by this method.
——————————————————————————————————————————————————

Mantra for getting a good wife

Om Patnim Manoram Dehi Manovritanusarineem, Tareneem Durgasansar Sagarasye Kulodbhavam.

This mantra is attributed to Goddess Durga. The regular and continuous chant of this mantra by the male section of the society helps them get a wife of their expectation. The use of rudraksha mala (A beaded garland of the seeds of Eleocarpus Ganitrus Tree) while chanting is favourable.
——————————————————————————————————————–
Mantra for cure of fear

Om Aghorebhyo Thaghorebhyo Ghor Ghor Tarebhyah Sarvebhyah Sarva Sarvebhyo Namaste Astu Rudra Rupebhyah

For controlling of fear of death etc., meditate on Lord Shiva and perform a mala of chant everyday with burning of Dhoop.
——————————————————————————————————————-
Mantra for controlling piles
Om Kaka Karta Krori Karta Om Karta Se Hoye
Ye Rasna Desh Hus Pragate Khooni Badi Bavasir Na Hoye. Mantra Janke Na Bataye to Dwadash Brahma Hatya Ka pap Hoy Lakh **** Kare To Vansh Mein Na Hoye Shabda Sancha, Hanuman Ka Mantra Sancha, Phure Mantra Eswaro Vacha

After easing the motion, chant this mantra while cleaning the refuse of ****. After that eat two guavas.
——————————————————————————————————————–
Mantra for controlling jaundice

Om Shriram Sar Sadha, Lakshman Sadha Baan, Neela, Peela, Rita, Neela Thotha Peela Peela Sarvavidha Rahe to Ramchandraji Ka Rahe Naam Meri Bhakti Guru Ki Shakti Phure Mantra Eswaro Vacha

Murmuring this mantra and touching the body of a jaundice patient can help overpower the disease. For Siddhi, 10,000 Mantra chant is needed.
——————————————————————————————————————-
Mantra for controlling fever

Om Namo Bhagvate Rudray Shoolpanaye Pishachadhipataye Aavashye Krishna Pingal Phate Swaha

Make the patient drink water after speaking the mantra three times carrying a pot of water in hand
——————————————————————————————————————-
Mantra for controlling big diseases (Epidemics)

Om Ithyam Yadaa Yadaa Badhaa Danvttha Bhavishyeti

The chant of this mantra for 10,000 times helps to avert big diseases.
——————————————————————————————————————–
Mantra for control of epilepsy

Om Haal Hal Mandiye Pudiye Shri Ramji
Phunke, Mrigi Vayu Sukhe, Sukh Hoi, Om Thah Thah Swaha

Make holy black thread for the patient or sprinkle water on the patient after the chant of the mantra. Siddhi is achieved with chant of the mantra for 10,000 times
——————————————————————————————————————–
Mantra for attainment of Wealth and Pleasure

Om Shri Ganeshaya Namah

This mantra is attributed to Goddess Lakshmi, the Goddess of Wealth and Lord Ganesha, the elder son of Lord Shiva and Goddess Parvathi. The regular chant of this mantra helps in growth of business and brings wealth. Moreover, it helps in stopping and arresting heavy odds. The use of a red sandal beaded garland while chanting of this mantra is favourable. .
——————————————————————————————————————–
Mantra for attainment of wealth and getting rid of ailments

Om Hreem Om Markatesh Mahotsaha Sarv Vyadhi Vinashana Shatroon Sanhar Mamraksh Shriyam Dapaya Dehi Mein. Om Hreem Om

This mantra is attributed to Lord Hanuman. The regular chant of this mantra helps in early cure of diseases and bestowment of wealth. The use of a red sandal beaded garland helps to attain early result.
——————————————————————————————————————–
Mantra for attainment of wealth

Om Shreem Namah

The regular and continuous chant of this mantra for atleast 4 lakh times along with a Tulsi (Basil Plant) beaded garland helps to attain wealth.
——————————————————————————————————————-
Mantra for attainment of Pleasure

Aum Namo Bhagwate Vasudevaya

This mantra of Lord Narayan is very powerful and advantageous. It gives peace of mind. Moreover, in brings happiness.
——————————————————————————————————————-
Mantra for attainment of happiness

Om Namah Shivaya

This mantra is considered as the five-lettered mantra related to Lord Shiva. The Mantra has a number of advantages. The regular and continuous chant of this mantra for 1.25 lakh times brings pleasure and peace of mind. In addition, it helps to minimize sins, if any. The use of rudraksha mala (A beaded garland of the seeds of Eleocarpus Ganitrus Tree) while chanting is favourable.
——————————————————————————————————————–

Om Gana Ganapataye Namah

Mantra for attainment of education and success in examination

This mantra is attribute to Lord Ganesha. It helps to acquire education and good success in exam. It is specially useful for students. The regular chant of this mantra will bring early results.
——————————————————————————————————————–

Aum Aem Khreem Kleem Chamundaya Vich

Mantra for all round happiness and killing of enemies

This mantra of Goddess Durga gives happiness and leads to destruction of the enemies.
——————————————————————————————————————–
Mantra for acquiring wealth

Om Ya Devi SarvaBhuteshu Lakshmirupen sansthita, Namastasyei Namastasyei Namastasyei Namo Namah

The mantra is attributed to Goddess Lakshmi. She is well known as the Goddess of wealth among the Hindus. The continuous chant of this mantra for 108 times everyday can help to acquire fabulous wealth. The use of a beaded garland of Tulsi (Basil Plant) is favourable.
——————————————————————————————————————–
Mantra for acquiring education

Om Aim Namah

This mantra is attributed to Goddess Saraswati. She is known as the Goddess of Education and Knowledge among the Hindus. The mantra helps very much in acquiring effective education. The use of a red beaded sandal garland while chanting is favourable.
——————————————————————————————————————–
All round Pleasure giving Mantra

Om Bhoorbhuva Swah Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasye
Dheemahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat

This is known as “Gayatri Mantra”. It helps in early fulfillment of all desires of life. It resides in the category of Great Mantras in the Hindu Mythology. The use of a beaded garland of 108 beads, chanting three times a day (Morning, Noon and Evening) is favorable.

Mantra for all diseases

Dhanwantari Mantra – god of ayurvedic medicine (Ayurveda)

Lord Dhanwantari is regarded as the god of ayurvedic medicine (Ayurveda) in the Hindu religion. People pray to Dhanvantari, asking him for improved or good health for themselves and for others. Dhanvantri Mantra forms the part of prayers offered to the lord. Mantra of Dhanwantari with its meaning is as follows:

“Om Namo Bhagavate
Maha Sudharshana
Vasudevaya Dhanvantaraye;
Amrutha Kalasa Hasthaaya
Sarva Bhaya Vinasaya
Sarva Roka Nivaranaya
Thri Lokya Pathaye
Thri Lokya Nithaye
Sri Maha Vishnu Swarupa
Sri Dhanvantri Swarupa
Sri Sri Sri
Aoushata Chakra Narayana Swaha”

Mantra for Blood Pressure

Om Bhavani Panduranga
———————————————————————————————————-
Mantra for Migraine

Om Jay Krishna
———————————————————————————————————-
“Aruna mantra” for eye diseases. It has to be repeated 10,000 times;
Then water is purified by chanting the mantra 7 times
and the water used to wash the eye .

Om Arun Haem Phut Swaha
————————————————————————————————————
Mantra for Paralysis

Om Shri Ram Jayram Jay Jayram
————————————————————————————————————–
Ganesh Gayatri – for knowledge

Om Ekdantay Vidamahe Vakratunday Dhimahi Tanno Dantihi Pracodyat
———————————————————————————————————————–
Mantra for Diabetes

OM Jay Shriram
————————————————————————————————————-
Mantra to cure skin disease

Om sarvam gyananandamayam aum gurubyo namah

————————————————————————————————————–
For third Eye

Om ham ksham chakra jaagranaaya Katayaayinyai namah
—————————————————————————————————————
In to Silence

Om kaaram bindu samyuktam nityam dhyaayanti yoginah Kaamadam mokshadam chaiva Omkaaraaya namo namaha
————————————————————————————————————–
For health
(This mantra is chanted 3 times over some water to infuse it with potency, which is then drunk.

Om Aaham Veshwanye Bhootva Praneenam Dahmakshiet Pranapam Samyuktam Pchamyananm Chaturvidham

For Good Health

The following mantra should be recited three times and infuse the water. The water should be drunken by the patient or Sadhaka.One will be benefited.

Om Asham Veshvanye Bhootva Praneenam Dahmakshiet Pranapan Samyukta Pchamyananm Chaturvidham
(source:http://home.att.net/~sarita.sharma/html/vedic-astrology/mantra.htm )
———————————————————————————————————————————————–
Preventing Miscarriage during Pregnancy
(This mantra from the Atharva Veda (3.23) should be chanted in the morning with a vessel
of water during moring puja (worship). While reciting the mantra sprinkle a litle water on the woman, then
give her some to drink.

Pumansam Patram Jancy Tam Pumananu Jayatam Bhavati Putranam Mata Jatanam Jamyashyam Yan
—————————————————————————————————————————–

Mantras For Birth of a Child to a Childless Couple
Chant mthis mantra 30.000 times

1. Om Sri Haring Kaling Galeen
Om Devekisut Govind Vasudev Jagatpite
Dehi ye Tancy Krishna Tawamahem Sharanam Gata

2. Om Namo Bhagavate Jagatprasutaye Nam
(chant 30,000 times)

3. Om Kaling Gopalveshdhraya Vasudevaye.
(Chant 10,000 times after performing puja to Lord Krishna.)————————————————————————————————————————-
For intelligence, education and wealth:
Om kring Kring Kring
This must be chanted 1008.

GOD BLESS!

Advertisements

Who can explain the significance of MahaShivarathri better than Bhagawan Himself?

“Immerse your mind in good thoughts and world will be good; soak it in bad thoughts and the world will be bad for you. So, recollect only good, think, plan and do only good, speak and act only good. Then as a result you will approximate God, the source of all good. This is the message of Shivaraathri.”

~Divine discourse delivered by Bhagawan on the day of Shivarathri, 7 Mar 1978, at Brindavan.

Image

The Great Night of Shiva – In the olden days

Shivarathri is one of the major festivals in Prashanti Nilayam that draw maximum assemblage of devotees and significantly it has valid reason, backing up the claim. Shivarathri in the olden days used to be completely different in style from the festivity that is celebrated today. Bhagawan would hoist the Prasanthi Flag atop the Prasanthi Mandir which would be followed by short discourses. Invariably, there used to be scholarly speeches by prominent personalities also who would talk on the significance of fasting, the night vigil and the worship that was laid down by the Sastras as obligatory on Shivaratri Day.

Get a glimpse of the festival of those days from this article from the archives entitled “The Great Night of Shiva”, first published on 12 Feb 2010. The article incorporates excerpts from past editions of Sanathana Sarathi and Sathyam Shivam Sundaram.

Image

Significance of Maha Shivarathri !!!

“No one seems to have made an effort to recognize the meaning and significance of Shivarathri. In fact, the very word Shivarathri reveals its meaning. “Shiva” means auspicious and “rathri” means night. Thus, Shivarathri means auspicious night.

Then the question arises, “Who is Shiva?”
The divine consciousness pervading all the living beings is none other than Shiva. This Shivattwa (divine consciousness) permeates not only human beings, but the birds, beasts and animals as well. In fact, every moment in our life can be taken to be Shivarathri. We need not wait for Shivarathri on a particular day in a year.”

– Divine Discourse, Shivarathri morning, 8 Mar 2005, Prasanthi Nilayam

Image

Life History of Shirdi Sai Baba

Chapter VI – Collected from Satcharitra of Shirdi Sai Baba

After starting Dhuni in Dwarakamai, Baba used to sit leaning on the wall opposite to Dhuni, most of the day. Thus sitting in front of his mother who gave him this physical body, he would tell about his feelings to her. He frequently used to say “Masjid Mai” which meant mosque mother. Now and then he used to convey his feelings to the mother.

As long as the physical body is there, attachments will be there. Once the life leaves the body, then there are no such attachments. For sages, saints and those who want to free themselves from this lifecycle, this state gives them peace and happiness to their soul. But ordinary people after their death, seek rebirth as they are not able to come out of their worldly desires. If you do not have such desires, then there will not be a rebirth or punar janma. This is moksha or mukthi or salvation.

With great detachment, having got moksha, Gurudhan, Dwarakamai and Venkusa in the form of jyotis were in Shirdi only for the welfare and prosperity of the masses and not for the sake of themselves. Under such a state, there would not be any relationship as mother and son. All were equal and in such a state only, all were at Shirdi. Sai was visible in the human form whereas the other three were not – this was the only difference.

After devotees like Mhalsapathi and others worshipped Baba in the morning, he used to sit opposite the Dhuni and do some soul-searching . At about noon, he went into the village for alms. He put solid foods like roti in his bag and the liquid in a small vessel. If his visit was not noticed by someone, he would softly call out “Fakir has come mother” . If some looked into his eyes at the time of giving alms, they used to get full happiness and they desired to have any number of re-births just to look at the eyes of Baba. Such things were experienced only by devotees who realised Sai’s divinity. Persons like Bhate, the village munsif,who never came near Sai or spoke to him used to criticise and abuse him. But Baba, for whom bouquets and brickbats were the same, ignored such things.

He used to take rest in the afternoons. In the evenings, he grew flower plants in the backyard of the mosque and also in the vacant land called Lendi Bagh on the west side of Gurusthan. Tatya, who was a small boy when Baba came to Shirdi, who used to sit on the lap of Baba and played, had now grown up and spent most of his time with Baba. Baba was more precious to him than his own life. They should have been together in the previous birth also. Tatya attended to all the needs of Baba. He kept the mosque clean and attended to all the needs of Baba. He kept the mosque clean and attended to its repairs, bringing firewood for the Dhuni, changing the dress of Baba and watering the flower plants in Lendi Bagh. Mhalsapathi similarly had come close to Baba.

Now and then Baba used to feed the poor with the amount that he received by way of dakshina. On such occasions he went personally to the market and purchased all the required material. Tatya would assist Baba in bringing them to the moque, in cooking and serving the food. Baba used to personally check to see whether the salt etc. were put in the correct proportions in the food. Sometimes Baba cooked and served non-vegetarian food. He put his hand in the vessel to stir the boiling food. But nothing happened to his hand even then.

One day Baba personally cooked food and fed the poor. The food had to be cooked two to three times as hundreds of poor people attended and this went on till sunset. That day for some reason or the other, Tatya did not come to the mosque in the daytime. Baba had to attend to the entire work all alone. Tatya came in the evening and learnt about the feeding of the poor and how Baba had to attend to the work all alone. He regretted very much for not having assisted Baba. He found Baba completely exhausted which worried him. Meanwhile, Mhalsapathi came there. Tatya told him about the condition of Baba and sought his advise as to how to make Baba rest. In spite of tiredness Baba went near the Dhuni and sat there. Mhalsapathi told Tatya that if they could bring a nice big stone and put it outside the mosque, then Baba could take complete rest sitting on the stone in the moonlight and enjoy the cool breeze.

All of them finished taking their night meal and everything was silent. Late in the night, Tatya told Mhalsapathi that he would go to the nearby mountainside and bring a big stone for Baba. But Baba who was hearing their conversation,asked Tatya not to go during the night, but he was stubborn.

Baba told Tatya that a big stone for him to sit in the open yard would come and he need not go to bring it. But Tatya insisted on getting it immediately, saying that he would not have satisfaction if somebody else brought the stone and hence, he himself would bring it. So saying he went out of the mosque. As Baba did not want to give trouble at such an odd hour in the night, he lifted his two hands and made some gestures and talked something to himself. Suddenly, there was a big lightning. Tatya and Mhalsapathi, unable to withstand the lightning, closed their eyes. On opening their eyes, they found a big flat stone with red and white colours in front of the moque. Both were surprised at this. Baba in the moonlight sat on the stone with one leg over the other. Lifting his right hand, he showed them his Abhaya Hastha. Mhalsapathi saw Lord Shiva in Baba, While Tatya saw Maruthi in Baba. Thus Baba appeared to them in two forms simultaneously . Out of joy, Mhalsapathi’s eyes brimmed with tears and he recited some slokas on Shiva. When they came back to their original state, Baba made them sit down and personally served them meals.

He cautioned them not to reveal to anyone what they had seen of the leelas of Baba. He always concentrated on his Guru and got maximum satisfaction loving him. Thus he had the complete blessings of his Guru. He merged himself with him. When one gets into such a state, one can see in one’s Guru, Guru Brahma, Guru Vishnu, Gurudevo Maheshwarah, Guru Sakshat Parabrahma. But if one simply utters “Guruji” without following his teachings, then the word ‘Guru’ will remain only a word used to give respect to the Guru. But such a pupil cannot obtain any benefit from his Guru.

Because of Baba’s state of concentration, all siddhis and aishwaryas (prosperities) came to his feet. These siddhis were capable of misguiding even yogis and destroying them. Hence, Baba discouraged them. He did not even look at them. All those powerful siddhis were lying at Baba’s feet for nearly 30 years. He did not exhibit his extraordinary powers till 1886.

I pray that readers be blessed with devotion, jnana and detachment and that those who read this chapter with devotion be endowed with concentration of their minds.

OM SAI RAM

“Om Shanti! Shanti! Shantihi”

An Interview with Shirdi Sai Baba

Man : “What surprises you the most about mankind?”

Sai answered – “That they get bored of with childhood, they rush to grow up, and then long to be children again.

That they lose their health to make money and then lose their money to restore their health.

That by thinking anxiously about the future, they forget the present, such that they live neither for the present nor the future.

That they live as if they will never die, and then die as if they had never lived.”

Man :” Thank you for your time,” I said humbly.
“Is there anything else you would like your children to know?”

Sai smiled, and said… “Just know that I am here, Always for my Children”

Image

ALLAH MALIK EK

You are always watched – Baba

”JAI SAI RAM TO ALL MY FRIENDS”

Baba says “No matter where you go, always do your duty as you see it, and that I, will be there inside you, guiding every step of your way. In the years to come you will experience me in different manifestations of my form.

You are my very own, dearer than dear to me. I will protect you like the eyelids protect the eyes. You already have me and I have you. I will never leave you and you can never leave me. From this point on do not hanker after anything. Do your duty with unwavering love, seeing all as God.

Be patient. In time everything will be given to you. Be happy. There is no need to worry about anything. Whatever is experienced, whatever happens know that the Avatar willed it so.

There is no force on earth which can delay for an instant, the mission for which this Avatar has come. You are sacred souls and you will have your part in the unfolding drama of the new Golden Age, which is coming.

Image