திருநீறு விளக்கம் – Significance of applying Vibhoothi on body:

ஞானம் என்னும் நெருப்பில் அனைத்தும் சுட்டெரிக்கப்பட்ட பின் எஞ்சுவது பரிசுத்தமான சிவதத்துவமே என்பதை திருநீறு (விபூதி) குறிக்கின்றது.

வெந்துஅனைவரும் பிடி சாம்பலாக ஆவார்.

திருநீற்றை 4 வகைகளாகப் பிரிக்கின்றனர். அவை
1) கல்பம்
கன்றுடன் கூடிய நோயற்ற பசுவின் சாணத்தைப் பூமியில் விழாது தாமரை இலையில் பிடித்து உருண்டையாக்கி பஞ்ச பிரம்ம மந்திரங்களால் சிவாக்கினியில் எரித்து எடுப்பதே கல்பத் திருநீறு.

2) அணுகல்பம்
காடுகளில் கிடைக்கும் பசுஞ்சாணங்களைக் கொண்டு முறைப்படி தயாரிக்கப்படுவது அணுகல்பத் திருநீறு

3) உபகல்பம்
மாட்டுத் தொழுவம் அல்லது மாடுகள் மேயும் இடங்களில் இருந்து எடுத்த சாணத்தைக் காட்டுத்தீயில் எரித்து, பின்பு சிவாக்கினியில் எரித்து எடுக்கப்படுவது உபகல்பத் திருநீறு

4) அகல்பம்
அனைவராலும் சேகரித்துக் கொடுக்கப்படும் சாணத்தைச் சுள்ளிகளால் எரித்து எடுப்பது அகல்பத் திருநீறு

“மந்திரமாவது நீறு” – திருஞானசம்பந்தர், திருநீற்றுப் பதிகம். மன் + திறம் = மந்திரம். மும்மலங்களையும் சாம்பலாக்கி அழித்தபின் எஞ்சியது நீறு.

நீறிடுதல் என்பது மாசற்ற சுத்த சாந்த நிலைக்கு அடையாளமும் ஆகும்.
புருவ நடுவே தியான நிலை;ஆத்ம பிரகாசம் உள்ளது.அப்பகுதியில் முக்கோண வடிவாக எரிவதை யோகியர் என்பர், அவ்விடத்தில் தியானம் ஊன்ற வேண்டுமென்பதற்காகவே சந்தனம், குங்குமம், திருநீறு, திருமண் முதலியவற்றினை இடுவர்.

புருவ நடுவின் மேல் நெற்றியின் சஹஸ்ராரத்தில் துரியவெளியுள்ளது. அவ்விடத்தில் அருட்சோதி தோன்றுவதனைக் குறிக்கவே நீறு இடுவர்.

உடலில் திருநீறு அணியக்கூடிய இடங்களாகப் 18 இடங்கள் குறிப்பிடப்படுகின்றன.
————————————————————————————
1) தலை நடுவில் (உச்சி)
2) நெற்றி
3) மார்பு
4) தொப்புளுக்கு(கொப்பூழ்) சற்று மேல்.
5) இடது தோள்
6) வலது தோள்
7) இடது கையின் நடுவில்
வலது கையின் நடுவில்
9) இடது மணிக்கட்டு
10) வலது மணிக்கட்டு
11) இடது இடுப்பு
12) வலது இடுப்பு
13) இடது கால் நடுவில்
14) வலது கால் நடுவில்
15) முதுகுக்குக் கீழ்
16) கழுத்து
17) வலது காதில் ஒரு பொட்டு
18) இடது காதில் ஒரு பொட்டு

பலன்கள்
————-
திருநீறு அணிவதால்
தடையற்ற இறைச் சிந்தனை,
உயர்ந்த நற்குணங்கள்,
குறைவற்ற செல்வம்,
நல்வாக்கு,
நல்லோர் நட்பு, போன்ற எல்லா நலமும் பெற்று சிறப்புடன் வாழலாம்.
உடல் நலனும் இரத்த ஓட்டமும் சீர்படும்.
பாவங்கள் என வரையறுக்கப் பட்டவைகளை ஒதுக்கும் மனப் பாங்கும்,
தொல்லைகள் அனைத்தையும் அழித்தும் அனைத்துப் பேறுகளையும் அளித்துப் பிறவிப் பிணி அறுத்து மோட்சம் செல்ல வழிகாட்டும்.

Imageஇதைத்தான் திருமூலர் பின்வரும் பாடலில் தெரிவிக்கிறார்.
———————————————————————————–
கங்காளன் பூசும் கவசத் திருநீற்றை
மங்காமல் பூசி மகிழ்வரே யாமாகில்
தங்கா வினைகளும் சாரும் சிவகதி
சிங்கார மான திருவடி சேர்வரே!

Advertisements

SIGNIFICANCE OF THE SASHTANGA NAMASKAR

A sashtang namaskar is a type of namaskar in which all “angas(body parts)” touch the ground. As such, this type of namaskara is also called “dandakara namaskaram”, “uddanda namaskara”,etc. The word “danda” means “stick”. The dandakara namaskaram is one which in which the person simply lies on the ground like a fallen stick. This is done because a fallen stick symbolizes ‘helplessness’, i.e it is a way of conveying to the Lord that you are as helpless as a fallen stick & have taken his refuge. It is a symbol of sharanagati in the Lord’s feet. This namaskara is also a form of destruction of ego. When we fall from a standing position, we get injured.

Image

Even in a seated position one can get injured. But look at the sashtanga namaskar position. The is no possibility of a person falling at all & hence no question of injury. As the height increases, the fall becomes more severe. The fate of one in high position is also similar. If he does wrong, slips and falls, he is unable to even get up – that is recover to the high position.

The biggest load for a person is his ego-sense, the I-sense, the Ahambhava/ Ahamkar. There is permanent peace if that load is taken off one’s self. The namaskara kriya is the best aid for getting that load off ourselves. Hence, sashtang namaskar is a process of removal of ego & development of humility. If the head is brought down by others, it is a disgrace. If we bring it down ourselves, it is reward, honour.

This is vinaya sampath (humility that is wealth itself). It is to get away from “head weight” and mental conceit that the namaskara I performed with the head in the lowest position. Such a namaskara when done to a sanyasin/eders/guru means the the latter is a “carrier” of your prayer to god. The person receiving the namaskar must not be of the opinion that the namaskar belongs to himself. Instead, he must understand that he carries this namaskara towards the Lord & prays to the Lord for the welfare of the person doing the namaskar.

Image

AVANI AVITTAM (Upakarma) – 20th August 2013

(The significance of rites involved in Upakarma, Thala Avani Avittam, Gayatri Japam, etc. – Mminimum details one should know about the Poonal, some guidelines,etc are given here)

The moment this wonderful annual function Avani Avittam comes to our mind, some of us may think that this occasion is just for change of poonal. Is it so? While it is true to some extent, it doesn’t end up there.

This beautiful occasion has several rites. A particular one has powerful mantras for shedding of all sins and making a new beginning. It also involves the renewal of our pledges to keep our Vedic duties, in addition to one’s individual Veda Adhyayana, towards society and humanity at large. Perhaps that could be one of the reasons for celebrating it together, Samashti, at a common place like river bed, community hall, temple premises etc.

Rites involved in the Upakarma:
1. Kamokarsheet Japam:
2. Brahma Yagnam
3. Maha Sankalpam
4. Yajnopaveeta dharanam
5. Khandarishi tharpanam
6. Khandarishi Homam (includes Veda reciting)
7. Acharya Sambhavana

Two rites are further explained:
* Kamokarsheet Japam: It is a wonderful prayer cum japam. The repetition of this mantra, at least 108 times, with related Sankalpa is to remind oneself that it is lust & anger that are the root cause of all sins. One should always be careful and vigilant.
* Khandarishi tharpanam: Here we offer tharpanam to seek the blessings of Maharishis who are the sources for various Khandas of Vedas. Ancestors also are invoked here to seek their blessings.

A word about the Pradhama Sravanam(thalai Aavani avittam):
For the first Avani Avittam, ie., that comes immediate after one’s Upanayana, Naandi Sraaddha also is to be performed – in hiranya rupam. In addition to this, there are some more rites specifically prescribed. However it may be noted that there is no Kamokarsheen Japam for the boys who have Pradhama sravanam. Also it is advisable to get the thalai Aavani Avittam is performed with the same Acharya, Vadhyar, who has conducted the Upanayana (Brahmopadesa) for the boy

Poonal-How it is given shape?:
We are all aware that the adornment of the Yajnopaveeta or the sacred thread is one of important parts of the Upanayana. It is interesting to see how the yajnopaveeta, the sacred thread, is given shape. The basic material for the yajnopaveeta, also known as poonal in Tamil, is cotton thread woven by persons who are qualified to preach Vedas. Married women including widows are also qualified to do this job. A Brahmin then takes the woven material, sits in a clean place, and spins the thread around his fingers in such a way that each loop is 4”. He makes 96 such loops, folds the total length 3 times and presses the shortened length till it achieves the desired stiffness. Next he makes this into three circular loops. The edges are knotted twice to make the final product – a circular thread with two knots. While doing so a particular mantra is chanted silently by theperson who ties the knot, known as Brahma-mudichchu.

Not below the navel: The poonal is worn across the body, from the left shoulder to the right hip. It should not go below the navel: and if it does (this can happen to shorter persons), the extra length should be folded and knotted again, to reduce the length.

The number: A Brahmachari wears one(with 3 strands) . A Grahasta two (with 6 strands).

One important and interesting point to note is that a grahasta should never be without a tritiya vastram or a third garment over the top of his body in addition to the regular veshti and uttariya. It may happen that he finds himself without a tritiya vastra at times, and so some grahastas wear a third poonal, just so that their niyamas are not disturbed. This is an extra role played by the poonal.

Adorement of the Yajnopaveeta (When one can change?):
1) On the day of Upakarma: On the day of Avani Avittam, Upakarma, Poonal has to be necessarily changed.
2) If it tears or becomes useless: If the poonal tears or becomes useless, as it happens sometimes, it should be replaced at once, and the new one should be worn with the chanting of the proper sankalpa and mantras.
3) Valid reason is a must: The yajnopaveetam should not be changed without a valid reason. Before commencement of rituals like Upanayana, Vivaha, Graha Pravesa, Specific Homams and Sraaddha karyams, the pradhaana karta has to change his poonal. Of course after one’s tainted period (theettu) gets over, he has to necessarily have a new one.
4) Tying keys, dollars: Tying keys, pins or dollar coins to the yajnopaveeta is strictly prohibited.
5) It is a must: After Upanayana, any karma done without the poonal in place will not get the desired result.

Sandhyavandana (Gayatri Japam)-This is the pivotal karma:
After performance of his upanayana a person should compulsorily do Sandhyavandana.
Dharma sastra is categorical on this point: it clearly says that a Brahmin who does not do Sandhyavandana is impure and unfit for any Vedic karma.

At least do Key Sections: People who complain of not having time to do the full Sandhyavandana can at least do the key sections – arghya, pranayama, maarjana, praasana, tarpana and Gayatri japa. These will take just 15 minutes altogether, and these parts can be easily learnt. If these sections are done consistently, one’s interest will develop in doing it the proper way.

No alternative: I
It should be understood that there is no alternative to Sandhyavandana. Going to a temple or attending a bhajan or any other form of devotion does not exempt one from Sandhyavandana. Bhakti marga is truly great, but cannot be in lieu of this key karma.