“Sri Sachidanandha Sathguru Sainath Maharaj ki Jai”.